Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[Phòng GD Cam Lộ] thi môn Toán lớp 6 cuối học kì 2: Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với học sinh cả lớp

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Cam Lộ, đề thi gồm 5 bài cụ thể như sau:

Câu 1: (2 điểm) Cho các phân số:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

a) Rút gọn A và B.

b) So sánh A và B.

Câu 2: (2,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3: Tìm x, biết. (2 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4: (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán gồm 4 loại: giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm 3/2 số bài đạt điểm giỏi, số bài đạt điểm yếu chiếm 1/4 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp 6A.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với học sinh cả lớp.

Câu 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy, vẽ tia Oz sao cho ∠yOz = 50o.

a) Tính ∠xOz.

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của ∠yOz, tia On là tia phân giác của ∠xOz. Chứng tỏ ∠mOn là góc vuông.