Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 trường THCS VINSCHOOL năm...

Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 trường THCS VINSCHOOL năm 2018-2019: Tìm n để (2n – 3) chia hết cho n + 1

CHIA SẺ

TRƯỜNG THCS VINSCHOOL – ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 6

Năm học 2018 – 2019

Thời gian: 90 phút

 I. Trắc nghiệm (2 điểm)

1. Số đối của 15 + (-19) là:

A. 4           B. -4                  C. 34                    D. -34

2. Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố

A. {3; 7; 11}         B. {3; 9; 11}          C. {7; 9; 11}        D. {6; 9; 11}

3. Tìm số nguyên x biết |x| + 5 = 7 khi đó x bằng:

2 B. 2 hoặc -2        C. -2                D. 12

4. ƯCLN của 30; 60; 120 là:

A. 60              B. 120             C. 10          D. 30

5. Cho đoạn thẳng AB = 14cm; M là trung điểm của AB thì MA bằng:

A. 7cm            B. 8cm             C. 6cm                        D. 10cm

6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng biết AB = 3cm, AC = 7cm; BC = 4cm. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Điểm B         B. Điểm A              C. Điểm C                  D. Không điểm nào

7. Đoạn thẳng CD gồm:

A. Hai điểm C và D         B. Tất cả các điểm nằm giữa C và D

- Quảng cáo -

C. Hai điểm C và D và tất cả các điểm nằm giữa C và D.

8. Số a mà -7 < a + (-3) < -5

A. 3         B. -3       C. -4                D. -6

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5điểm): Thực hiện phép tính

a) 64 :[12 – 4(11 – 9)2]

b) 4.52 – 32(20170 + 23) c) (-47) + 15 + (-20) – (-58)

Bài 2 (1,5điểm): Tìm  biết:

a) 315 + (146 – x) = 401

b) 5 + 3x = 14 c) |x – 2| – 5 = -2

Bài 3 (2điểm): Học sinh khối 6 của một trường gồm 48 nam, 72 nữ tham gia lao động được chia thành các tổ sao cho số nam, số nữ của mỗi tổ đều như nhau. Hỏi có thể chia được thành nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?

Bài 4 (2,5điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm,

OB = 10cm.

a) Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính AB?

b) Điểm A có là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính BC?

Bài 5 (0,5điểm): Tìm n để (2n – 3) chia hết cho n + 1