Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Định Công] kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2019: Số HS khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng, 6 hàng, hoặc 7 hàng thì vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu HS? Biết số HS khối 6 trong khoảng 250 đến 300

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán năm học 2019 – 2020 của trường THCS Định Công, các em cùng tham khảo chi tiết.

ĐỀ A

Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm

    Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời em cho là đúng

Câu 1. Tập hợp A={x∈N|7≤x≤17} có số phần tử là

A. 10     B. 11     C. 12       D. 17

Câu 2. Khi phân tích 90 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả nào?

A. 3².10     B. 2.5.9       C. 1.3².5       D. 3.5.6

Câu 3. Nếu 3 điểm A, B, C theo thứ tự thẳng hàng thì hai tia trùng nhau là

A. BC và CB   B. CA và CB          C.  BC va BA        D. AC va CA

Câu 4. Trên tia Ox nếu có đoạn OM = 7(cm) và đoạn ON = 3(cm) thì

A. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N      B. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M

C. Điểm O nằm giữa hai điểm N và M       D. Điểm M là trung điểm đoạn thẳng ON.

Câu 5.  Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 trong các số sau?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 45                 B.  78             C. 180                   D. 210

Câu 6. Tập hợp tất cả các số nguyên thỏa mãn -3 < x < 2 là

A. {-2;-1;0}     B.  { -4;0;1;2}           C.  {-2;-1;1;2}       D. {-2;-1;0;1}

Câu 7:  ƯCLN(24;16;8 ) bằng:

A. 8.                  B. 10.              C. 16.                    D. 24.

Câu 8:  BCNN(12;16;48)   bằng:

A. 12.                  B. 16.                              C. 48.                             D. 96.

TỰ LUẬN

Bài 1: (1.5 đ) Thực hiện phép tính:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 19.25+19.16+41            b) 2² + (-12) – |-3|      c) 12:{390:[500 – (125 + 35.7)]}

Bài 2: (1.5 đ) Tìm x, biết:

a) 5x + 12 = 47            b) 2(x – 1) = 7 + (–3)          c)56:x, 70:x và 10<x<20, x∈N

Bài 3: (1 đ )  Số HS khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng, 6 hàng, hoặc 7 hàng thì vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu HS? Biết số HS khối 6 trong khoảng 250 đến 300.

Bài 4. (1.5 đ)  Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 8 cm, AC = 6cm.( Hình vẽ 0.25đ)

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. (0.75 đ)

b) Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho C là trung điểm của BE. Chứng tỏ điểm E là trung điểm của đoạn thẳng AB. (0.5đ).

Bài 5: ( 0.5đ)  Tìm hai số tự nhiên a, b. Biết ƯCLN(a;b) = 7; ab = 588 và a < b.

Advertisements (Quảng cáo)