Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Kiểm tra Toán lớp 7 cuối kì 1 trường vinschool: Tính giá...

Kiểm tra Toán lớp 7 cuối kì 1 trường vinschool: Tính giá trị của biểu thức

CHIA SẺ

Chứng minh 2 tam giác bằng nhau – ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS VINSCHOOL MÔN TOÁN LỚP 7. Năm học 2018 – 2019.  Thời gian: 90 phút

I – TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1: Giá trị của biểu thức A = (5 + 23 – 33)0 là:

  1. A = 2          b. A = 4                         c. A = 0                           d. A= 1

2: Cho biết √x = 3 khi đó x2 là:

A. 3                 B. -3                 C. 81                               D. 9

3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x

A. [-1/3 ; 2/3]              B. [1/3; -2/3]            C. [-2/3; -1/3]          D. [1/3; 2/3]

4: Cho ∆ABC có: góc A = 600 và B = 2C , khi đó số đo của góc B và C là:

A. góc B = 1000; góc C = 500                   B. góc B = 1200; góc C = 600

C. góc B = 800; góc C = 400                    D. góc B = 600; góc C = 300

Bài 2: Các khẳng định sau là Đúng hay Sai

a  0,2(314) = 0,2314
b Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó
c Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
d  Nếu ∆ABC = ∆DEF thì AC = EF

II – TỰ LUẬN 

1.Thực hiện phép tính

a. √25 – 3√4/9

- Quảng cáo -

b. 11/24 – 5/41 + 13/24 + 0,5 – 36/41

c. 25[-1/5]3 + 1/5 – 2[-1/2]2 – 1/2

2.Tìm , biết

a. 1.2/3 x – ¼ = 5/6

b.  x/-2,5 = 4/5

c.|x – 1/2| – √1/9 = √1/4

3. Trong kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã thành lập 3 tổ công tác Văn, Toán và Anh. Số giáo viên trong 3 tổ lần lượt tỉ lệ với 2 ; 4 và 3. Biết số giáo viên của tổ Toán nhiều hơn tổ Anh là 16 người. Tính số giáo viên của mỗi tổ công tác.

4. Cho  vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a. ∆AMB = ∆EMC

b. AC ⊥ CE

c. BC = 2.AM

5. Cho tỉ lệ thức a/b = c/d (b,d ≠ 0; a ≠ -c; b ≠ -d)

Chứng minh: [(a + b)/(c + d)]2 = (a2 + b2) / (c2 + d2)