Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút: Tính: 25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 2^3)]}

CHIA SẺ
Tính: 25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}; Tìm x ∈ N, biết 5.(12 – x) – 20 = 30 … trong Kiểm tra Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính: 25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

Bài 2. Tìm x ∈ N, biết

a) 5.(12 – x) – 20 = 30

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5


Bài 1.  25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

= 25. {32 : [12 – 4 + 4.2]

= 25.{32 : 16} = 25 . 2 = 50

Bài 2.  a) 5.(12 – x) – 20 = 30

⇒ 5 (12 – x) = 30 + 20

⇒ 12 – x = 50 : 5

⇒ 12 – x = 10

⇒ x  = 12 – 10

⇒ x  = 2

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5

⇒ 50 – 6x = 360 : 18

⇒ 50 – 6x = 20

⇒ 6x = 50 – 20

⇒ x = 30 : 6

⇒ x = 5