Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tính: 5^3 + (3^4 + 4).2 + (27 – 3) : 4

CHIA SẺ
Tính: 53 + (34 + 4).2 + (27 – 3) : 4; Tìm x ∈ N, biết 49 – 3(x + 6) = 13 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính: 53 + (34 + 4).2 + (27 – 3) : 4

Bài 2. Tìm x ∈ N, biết

a) 49 – 3(x + 6) = 13

b) 5x + 3(10 – x) + x = 45

c) {x – [52 – (92 – 16.5)30.24]3 – 14} = 1


Bài 1.  53 + (34 + 4).2 + (27 – 3) : 4

= 125 + 85.2 + 24 : 4

= 125 + 170 + 6 = 301

Bài 2.  a) 49 – 3(x + 6) = 13

    49 – 13 = 3(x + 6)

    36 – 3(x + 6)

    x + 6 = 36 : 3

    x + 6 = 12

    x = 12 – 6 = 6

b) 5x + 3(10 – x) + x = 45

    5x + 30 – 3x +x = 45

   (5 – 3 + 1) x = 45 – 30

    3x  = 15

    x = 15 : 3 = 5

c) {x – [52 – (92 – 16.5)30.24]3 – 14} = 1

    {x – [25 – 24]3 – 14} = 1

     x – 15 = 1

     x = 15 + 1

     x = 16