Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số n chia hết cho 3 có dư là 1, chia cho 2 có dư là 2; Tìm tập hợp các số n

CHIA SẺ
Số n chia hết cho 3 có dư là 1, chia cho 2 có dư là 2. Tìm tập hợp các số n; Viết tập hợp các ước chung của n; \(n + 1\) và \(n + 2, n ∈ \mathbb N\) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Số n chia hết cho 3 có dư là 1, chia cho 2 có dư là 2. Tìm tập hợp các số n

Bài 2. Viết tập hợp các ước chung của n; \(n + 1\) và \(n + 2, n ∈ \mathbb N\)


Bài 1. x chia cho 3 và 2 đều dư 1 \(⇒ ( x – 1)\; ⋮\; 2\) và \((n – 1)\; ⋮\; 3\).

\(⇒ BC (2, 3) = \{0, 6, 12, 18,…\}\).

Vậy \(n – 1 = 6k, k ∈\mathbb N\)\( ⇒  n = 6k + 1, k ∈\mathbb N\)

Bài 2. Ta có:

\(ƯC(n, n + 1) = \{1\}\)

Khi đó: \(ƯC(1, n + 2) = \{1\}\)

Vậy \(ƯC(1, n + 1, n + 2) = \{1\}\) với \(n ∈\mathbb N\)