Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần Số học: Tìm ƯCLN (120, 144)

CHIA SẺ
Tìm \(ƯCLN (120, 144)\); Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(x + y = 20\) và \(ƯCLN(x, y) = 5\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(ƯCLN (120, 144)\)

Bài 2. Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(x + y = 20\) và \(ƯCLN(x, y) = 5\).


Bài 1. 120 = 23.3.5;   144 = 24.32;

⇒ ƯCLN (120, 144) = 23.3 = 24

Bài 2. Vì ƯCLN của x và y là 5 \(⇒ x = 5k\) và \(y = 5l\); \(k , l ∈\mathbb N^*\)

Khi đó: \(x + y = 5k + 5l = 5 (k + l) = 20\)\( ⇒ k + l = 4\)

+ \(k = 1 ⇒ l = 3\). Ta được \(x = 5, y = 15\). Tương tự: \(x = 15, y = 5\).

+ \(k = l = 2 ⇒ x = y = 10\) và \(ƯCLN (x, y) = 10\) (không thỏa)