Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho 9

CHIA SẺ
Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho 9; Chứng tỏ số 102010 + 53 chia hết cho 9 … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ số 102010 + 53 chia hết cho 9

Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho 9.


Bài 1. Ta có:

\({10^{2010}} = 1\underbrace {00…0}_{2010} + 125 = 1\underbrace {0…00}_{2007}\)

Số này có tổng các chữ số bằng \(1 + 1 + 2 + 5 = 9\) và \( 9\; ⋮\; 9\)

\(⇒\) Số đã cho chia hết cho 9

Bài 2. Các số chia hết cho 9 trong phạm vi 100 là các số: 9, 18, 27, …, 990, 999 (không kể số 0)

Ta có: \(9 = 9.1; 18 = 9.2;…; 999 = 9.111\).

Vậy có 11 số chia hết cho 9