Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm tập hợp các ước của số 28

CHIA SẺ
Tìm tập hợp các ước của số 28; Trong các số 1, 2, 3,…, 100 có bao nhiêu số là bội của 4 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trong các số 1, 2, 3,…, 100 có bao nhiêu số là bội của 4.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước của số 28.


Bài 1. Các số là bội của 4 là \(4, 8, …96, 199\)

Viết lại: \(4 = 4.1; 8 = 4.2;\) …\(96 = 4.24; 100 = 4.25\)

Vậy có 25 số là bội của 4

Ta có thể xét bài toán về một số chia hết cho 4 như sau:

Chẳng hạn số có ba chữ số: \(x = \overline {abc}  = 100a + 10b + c\), trong đó 100a ⋮ 4

nên x ⋮ 4 khi \(10b + c = \overline {bc} \) chia hết cho 4

Số \(\overline {bc} \)là một trong các số: 00, 04, 08, 12, 16, …92, 96

Bài 2. Số 28 chia hết cho các số: 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Tập hợp các ước của 28 là:

\(Ư(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}\)

Nhận xét: Tổng các ước số của 28 bằng:

\(1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2.28\)

Tương tự: số 6 có các ước: \(1, 2, 3, 6\) và \(1 + 2 + 3 + 6 = 2.6\)

Những số n ∈ N có tổng các ước của nó bằng 2n gọi là số hoàn chỉnh,

Như vậy 28 và 6 là những số hoàn chỉnh.