Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số 123…1815 chia hết cho 9 hay không?

CHIA SẺ
Số 123…1815 chia hết cho 9 hay không?;  Cho n là số tự nhiên không chia hết cho 3. Chứng tỏ n2 + 2 chia hết cho 3 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Số 123…1815 chia hết cho 9 hay không?

Bài 2. Cho n là số tự nhiên không chia hết cho 3. Chứng tỏ n2 + 2 chia hết cho 3


Bài 1. Ta có:

\(1 + 2 + …+ 9 = 45\). Từ 10 đến 19 có tổng các chữ số hàng đơn vị cũng bằng 45, tổng các chữ số hàng chục bằng 9 (vì đều là 1).

Vậy số đã cho không chia hết cho 9.

Bài 2. Nếu \(n = 3k + 1, k ∈ \mathbb N \)

\(⇒ n^2+ 2 = (3k + 1)(3k + 1) + 2\).

\(= 9k^2 + 3k + 3k + 1 + 2 \)

\(= 9k^2+ 6k + 3\);

\(9k^2\;⋮\; 3, 6k \;⋮\; 3, 3 \;⋮ \;3\).

\(⇒ (n^2+ 2) \;⋮ \;3\)