Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 – Số nguyên: Viết tập hợp các ước chung của 45 và 30

CHIA SẺ
Viết tập hợp các ước chung của 45 và 30; Viết tập hợp các ước chung của 45 và 30 … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 45 và 30

Bài 2. Chứng minh rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 3


Bài 1. Ta có: Tập hợp các ước của 45 là: \(\{±1, ± 3, ± 5, ± 9, ± 15, ±45\}\)

Tập hợp các ước của -30 là \(\{±1, ±2, ±3, ±5, ±15, ±30\}\)

Vậy tập hợp các ước chung của 45 và -30 là \(\{±1, ±3,±5, ±15\}\)

Bài 2. Gọi 3 số nguyên liên tiếp là \(n – 1; n; n + 1; n ∈\mathbb Z\)

\(⇒ n – 1 + n + n + 1 = 3n\; ⋮\; 3\) (đpcm)