Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6 15 phút: Tìm các số nguyên x, y sao cho (x + 1)(y – 2) = 2

CHIA SẺ
Tìm các số nguyên x, y sao cho \((x + 1)(y – 2) = 2\);  Tìm tập hợp các số y là bội của 13 và \(-177 ≤ y ≤ -26\) … trong Kiểm tra Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các số nguyên x, y sao cho \((x + 1)(y – 2) = 2\)

Bài 2. Tìm các số nguyên n sao cho \(n + 10\) là bội của \(n – 1\)

Bài 3. Tìm tập hợp các số y là bội của 13 và \(-177 ≤ y ≤ -26\)


Bài 1. Ta có:

\((x + 1)(y – 2) = 2 = 2.1\)\( = 1.2 = (-2).(-1) = (-1).(-2)\)

\(x + 1 = 2\) và \(y -2 = 1 ⇒  x  =1\) và \(y = 3\)

\(x + 1 = 1\) và \(y – 2 = 2 ⇒  x = 0\) và \(y = 4)

\(x + 1 = -2\) và \(y – 2 = 1 ⇒  x = -3\) và \(y = 1\)

\(x + 1 = -1\) và \(y – 2 = -2 ⇒ x = -2\) và \(y = 0\)

Bài 2. Ta có: \(n + 10 = (n – 1) + 11\)

Vì \((n – 1)\;  ⋮\;  (n – 1)\); nên \((n + 10) \; ⋮\; (n – 1)\) khi \(11 \; ⋮\;  ( n – 1)\)

\(⇒ n – 1 = 1; n – 1 = -1; \)\(\,n – 1 = 11 ; n – 1= -11\)

\(⇒ n = 2; n = 0, n = 12, n = -10\).

Bài 3. Tập hợp các bội của 13 thỏa mãn điều kiện bài toán’

\(A = \{-117, -104, -91, -78, -65, -52, -39, -26\}\)