Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Cho ba điểm thảng hàng A, B, C với AB = 8cm, BC = 3cm … Tính độ dài đoạn DC?

CHIA SẺ
Cho ba điểm thảng hàng A, B, C với AB = 8cm, BC = 3cm. Gọi D là trung điếm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn DC … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho ba điểm thảng hàng A, B, C với AB = 8cm, BC = 3cm. Gọi D là trung điếm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn DC.


Trường hợp 1: Nếu B nằm giữa hai điểm A và c

Vì D là trung điểm của đoạn thảng AB nên \(DA = DB = \dfrac{{AB} }{ 2} =\dfrac {8 }{ 2} = 4(cm)\)

và BD và BA là hai tia trùng nhau. (1)

B nằm giữa hai điểm A và c nên BA và BC là hai tia đối nhau (2)

Từ (1) và (2)  ⇒ BD và BC là hai tia đối nhau nên B nằm giữa hai điểm D và C ta có

\(DO = DB + BC = 4 + 3 = 7\) (cm)

Trường hợp 2: Nếu C nằm giữa hai điểm A và B.

Vì D là trung điềm của đoạn thẳng AB nên \(DA = DB = \dfrac{{AB}}{ 2} =\dfrac {8 }{ 2} = 4(cm)\)

C và D thuộc tia BA mà \(CB < CD\; (3 < 4)\) nên C nằm giữa hai điểm B và D ta có

\(CD + CB = DB\)

\(CD + 3 = 4\)

\(CD = 4 – 3 = 1 \;(cm).\)

Vậy \(DC = 7\; (cm)\) hoặc \(DC = 11\; (cm).\)