Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Chỉ ra hai tia đối nhau gốc B, hai tia trùng nhau gốc A

CHIA SẺ
Chỉ ra hai tia đối nhau gốc B, hai tia trùng nhau gốc A; Cho hai tia đối nhau OA và OB. Lấy D thuộc tia OA sao cho D nằm giữa hai điểm O và A, lấy E thuộc tia OB sao cho E nằm giữa hai điểm O và B … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trên đường thẳng xy lấy điểm O, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B, C thuộc tia Oy sao cho B nằm giữa O và C

a) Trên hình vẽ có tất cả mấy tia (hai tia trùng nhau chỉ kẻ là một tia) là những tia nào?

b) Chỉ ra hai tia đối nhau gốc B, hai tia trùng nhau gốc A.

Bài 2. Cho hai tia đối nhau OA và OB. Lấy D thuộc tia OA sao cho D nằm giữa hai điểm O và A, lấy E thuộc tia OB sao cho E nằm giữa hai điểm O và B. Hỏi trong ba điểm O, D, E, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?


Bài 1. Xem hình vẽ

 

a) Có tất cả 8 tia đó là: Ox, Oy, Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA, BC chẳng hạn

Hai tia trùng nhau gốc A là: AB, AC chẳng hạn.

Bài 2.

Vì OA và OB là hai tia đối nhau mà D thuộc tia OA, E thuộc tia OB nên OD và OE cũng là hai tia đối nhau.

Do đó O nằm giữa hai điểm D và E.