Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng: Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B, sao cho OA = 3cm, OB = 7cm, Tính AB

CHIA SẺ
Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B, sao cho OA = 3cm, OB = 7cm, Tính AB … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B, sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia Ox vẽ điểm D sao cho OD = 1cm. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn BD hay không?


a) Hai điểm A, B thuộc tia Ox mà \(OA < OB\; (3 < 7)\) nên A nằm giữa hai điểm O và B. Ta có:

\(OA + AB = OB\)

\(3 + AB = 7\)

\(AB = 7-3 = 4\; (cm).\)

b) Vì D thuộc tia đối của tia Ox nên OD và OA là hai tia đối nhau ta có:

\(DO + OA = DA\)

\(1 + 3 = DA\)

\(DA = 4\; (cm).\)

O nằm giữa hai điểm D và A nên AO và AD là hai tia trùng nhau. Mặt khác AO và AB là hai tia đối nhau.

Do đó, AD và AB là hai tia đối nhau nên A nằm giữa hai điểm B và D lại có \(DA = AB = 4\; (cm).\)

Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng BD.