Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 trường THCS Quang Huy môn Toán lớp 8: Phát biểu định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Dưới đây là đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán của trường THCS Quang Huy…Phát biểu định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

Câu 1: (2 điểm)

a) Bậc của đơn thức là gì?

b) Tìm bậc của đơn thức: 7x2y5z7, -3/4xy4

Câu 2: (2 điểm)

a) Phát biểu tính chất về ba đường trung trực

b) Phát biểu tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Câu 3: (1điểm) Thu gọn các đơn thức, đa thức sau:

a) 3x2y . (-2xy3z)

Advertisements (Quảng cáo)

b) 5a2b + 6a3b2 – 12a2b + 4a3b2

Câu 4: (1 điểm). Phát biểu định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

Câu 5: (1 điểm). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ/ha) của 20 hợp tác xã được ghi lại trong bảng sau:

45 45 40 40 35 40 30 45 35 40
40 40 35 45 45 35 45 40 30 40

a) Lập bảng “tần số”

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tính số trung bình cộng

c) Tìm Mốt của dấu hiệu

Câu 6: (1 điểm)

a) Tính giá trị của đa thức P(x) = 5x2 – 4x – 4, tại x = – 2

b) Cho các đa thức:

A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12

B(x) = 2x3 – 3x2 + 4x + 1

Tính A(x) + B(x)

Câu 7: (2 điểm) Cho ΔABC vuông tại B, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA Chứng minh rằng:

a) ΔABM = ΔECM

b) AC > CE.

c) ∠BAM > ∠MAC

Advertisements (Quảng cáo)