Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng: Trên tia Ox, Vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, Điểm A  có nằm giữa O và B không?

CHIA SẺ
Trên tia Ox. Vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, Điểm A  có nằm giữa O và B không? … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trên tia Ox. Vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm

a) Điểm A  có nằm giữa O và B không?

b) So sánh OA và AB

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Chứng minh rằng A là  trung điểm của đoạn thẳng IB.


 

a) Hai điểm A và B thuộc tia Ox mà \(OA < OB\; (4 < 6)\) nên A nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì A nằm giữa hai điểm o và B ta có:

\(OA + AB = OB\)

\(4 + AB = 6\)

\(AB = 6 – 4 = 2\; (cm).\)

Ta có: \(OA > AB\; (4 > 2).\)

c) I là trung điểm của đoạn thẳng OA ta có:

\(IO = IA =\dfrac {{OA}}{ 2} =\dfrac {4 }{ 2} = 2\,(cm)\)

Mặt khác vì A nằm giữa hai điểm O và B nên AO và AB là hai tia đối nhau.

I là trung điểm đoạn OA nên AI và AB là hai tia đối nhau. Do đó A nằm giữa hai điểm I và B.

Lại có: \( IA = AB = 2 \;(cm)\).

Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng IB.