Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán chương 1 phần Số học lớp 6: Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?

CHIA SẺ
Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?; Chứng tỏ \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11 … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán chương 1 phần Số học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11

Bài 2. Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?


Bài 1. Ta có:

\(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\,= 11a + 11b\)

Vì \(11a ⋮\; 11\)  và \(11b ⋮\; 11\)

\(⇒ (11a + 11b) ⋮\; 11\)

Bài 2. Ta có:

\(a = 9b + 6\)

Vì \(9b ⋮\; 3\) và \(6 ⋮\; 3 ⇒ (9b + 6) ⋮\; 3\)

Vậy a chia hết cho 3.