Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 lớp 8 môn Địa – UBND Huyện Tam Đảo: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính đó

Câu 1. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta luôn cao trên bao nhiêu oC?

A. 21oC B. 31oC C. 41oC D. 51oC

Câu 2. Bình quân 1m2 lãnh thổ nước ta nhận được khoảng bao nhiêu kilo calo năng lượng mặt trời?

A. Trên 0,5 triệu B. Trên 1,0 triệu C. Trên 1,5 triệu D. Trên 2,0 triệu

Câu 3. Lượng mưa trung bình năm ở nước ta đạt

A. từ 500-1000 mm. B. từ 1000-1500 mm.

C. từ 1500-2000 mm. D. từ 2000-2500 mm.

Câu 4. Dòng sông nào chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam?

A. Sông Gâm B. Sông Kì Cùng – Bằng Giang

C. Sông Xê Xan D. Sông Hồng

Câu 5. Đi dọc bờ biển nước ta cứ khoảng bao nhiêu km lại gặp 1 cửa sông?

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6. Mỗi năm sông ngòi Việt Nam vận chuyển bao nhiêu triệu tấn phù sa?

A. Trên 100 B. Trên 200 C. Trên 300 D. Trên 400

II – Tự luận (7,0 điểm).

Câu 7 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu dưới đây:

Diện tích các nhóm đất chính ở nước ta (km2)

Các nhóm đất chính Diện tích
Đất feralit 215 287,8
Đất mùn núi cao 36 433,3
Đất phù sa 79 490,9
Tổng số 331 212

a) Tính tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính ở nước ta.

b) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính đó.

c) Từ biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8 (3,0 điểm). Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

Đáp án

I – Trắc nghiệm (3,0 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C D A B

II – Tự luận (7,0 điểm).

Câu 7:

a) Tính tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính ở nước ta: (1,5đ)

Tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính ở nước ta (%)

Các nhóm đất chính Tỉ trọng diện tích
Đất feralit 65
Đất mùn núi cao 11
Đất phù sa 24
Tổng số 100

Lưu ý: Mỗi nhóm đất tính đúng cho 0,5 điểm. Nếu sai hoặc không có tên bảng số liệu trừ 0,25 điểm.

b) Vẽ biểu đồ: (1,5đ)

Biểu đồ tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính ở nước ta (%).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8

Yêu cầu:

  • Vẽ các dạng biểu đồ khác hoặc vẽ biểu đồ tròn nhưng không xử lí số liệu thì không cho điểm phần vẽ.
  • Vẽ bằng bút mực, ghi chính xác số liệu vào biểu đồ, lập bảng chú giải, tên biểu đồ. Nếu thiếu mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.

c) Nhận xét: Tỉ trọng diện tích các nhóm đất chính ở nước ta không đều nhau (dẫn chứng). (1,0đ)

Câu 8:

Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước. (0,75đ)

Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính: Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. (0,75đ)

Sông ngòi nước ta có hai mùa nước là mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. (0,75đ)

Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn. (0,75đ)

Advertisements (Quảng cáo)