Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số nào lớn hơn: 10^20 và 90^10

CHIA SẺ
ố nào lớn hơn : \(10^20\) và \(90^{10}\);  Tìm \(x ∈\mathbb N\) biết \(25{\rm{ }} < {\rm{ }}{5^x} < {\rm{ }}625\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.  Tìm \(x ∈\mathbb N\) biết \(25{\rm{ }} < {\rm{ }}{5^x} < {\rm{ }}625\)

Bài 2. Số nào lớn hơn : \(10^20\) và \(90^{10}\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb N\) , biết \({2^n} + {4.2^n} = {5.2^5}\)


Bài 1. Ta có : \(25 = {5^2};625 = {5^4} \Rightarrow {5^{2}} < {5^x} < {5^4}\)

Vậy \(x ∈ \{2; 3;4 \}\)

Bài 2. Ta có :

\({10^{20}} = \underbrace {{{10}^2}{{.10}^2}{{…10}^2}}_{10} = {100^{10}} > {90^{10}}\)

Vậy \({10^{20}} >{9^{10}}\)

Bài 3. Ta có : \({2^n} + {4.2^n} = {5.2^{5}} \Rightarrow {2^n}\left( 1 + 4\right) = {5.2^5}\)

\(\Rightarrow {5.2^n} = {\rm{ }}{5.2^5} \Rightarrow {2^{n}} = {2^5} \Rightarrow n = 5.\)