Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tóan 6 có đáp án – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: 123…8910 có chia hết cho 9 không?

CHIA SẺ
Tìm chữ số X, Y sao cho số \(\overline {135XY} \)chia hết cho cả 5 và 9; 123…8910 có chia hết cho 9 không? … trong Đề kiểm tra 15 phút Tóan 6 có đáp án – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.Tìm chữ số X, Y sao cho số \(\overline {135XY} \)chia hết cho cả 5 và 9

Bài 2. 123…8910 có chia hết cho 9 không?


Bài 1. Số \(\overline {135XY} \)chia hết cho 5 khi \(Y = 0\) hoặc \(Y = 5\)

+ Nếu \(Y = 0\), ta có: \(\overline {135X0} \)chia hết cho 9 khi \(1+ 3 + 5+ X = 9 + X\) chia hết cho 9

Vì \(X ∈\mathbb N\) và \(0 ≤ X ≤ 9\) nên \(X = 0\). Ta được số \(13500\).

+ Nếu \(Y = 5\), tương tự ta có số \(13545\)

Bài 2. Ta có tổng các chữ số của số đã cho bằng:

\(1 + 2 + 3 + …+ 8 + 9 + 10 = 55\)

Lại có \(5 + 5 = 10\) chia cho 9 dư 1

Vậy số đã cho không chia hết cho 9.

Chú ý: Ta còn có thể nói số đã cho chia cho 9 dư 1. Vì 55 chia cho 9 có dư bằng 1.