Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên: Tìm các bội của -13 lớn hơn -27 và nhỏ hơn 59

CHIA SẺ
Tìm các bội của -13 lớn hơn -27 và nhỏ hơn 59; Viết tập hợp các ước của -12 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các bội của -13 lớn hơn -27 và nhỏ hơn 59

Bài 2. Viết tập hợp các ước của -12

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho 3x chia hết cho \(x – 1\)


Bài 1. Các bội số của -13 thỏa mãn đề bài, đó là:

\(-26, -13, 0, 13, 26, 39\)

Bài 2. Tập hợp các ước của -12 là:

\(\{±1, ± 2, ± 3, ±6; ±12\}\)

Bài 3. Ta có: \(3x = 3x – 3 + 3 = 3(x – 1) + 3\)

\(3x\; ⋮\; (x – 1)\) khi \(3 \;⋮ \;(x – 1) ⇒ x – 1 ∈ \{±1; ±3\}\)

\(⇒ x ∈ \{2, 0, 4, -2\}\).