Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Số 30.31 …40 + 111 có chia hết cho 37 không?

CHIA SẺ
Số 30.31 …40 + 111 có chia hết cho 37 không?; Số 215 + 424 có chia hết cho 2 không? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3

Bài 2. Số 215 + 424 có chia hết cho 2 không?

Bài 3. Số 30.31 …40 + 111 có chia hết cho 37 không?


Bài 1. Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là: n; n + 1; n + 2, n ∈  N

Ta có:

n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3

Vì 3n ⋮ 3 và 3 ⋮ 3

⇒ (3n + 3) ⋮ 3

 Bài 2.  Ta có:

215 = 2.214 ⋮ 2;       424 = 2.212 ⋮ 2

⇒ (215 + 424 ) ⋮ 2

Bài 3. Ta có:

Số 111 ⋮ 37 và 30.31…40 có một thừa số là 37.

Vậy số đã cho chia hết cho 37