Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Chương 2 – Số nguyên môn Toán: Tìm các số nguyên b, biết: |3 – b| = |-3 + 5|

CHIA SẺ
Tìm các số nguyên b, biết: \(|3 – b| = |-3 + 5|\).; Tìm các giá trị x ∈ Z, sao cho \(|x + 3| ≤ 1\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Chương 2 – Số nguyên môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết \(21 – ( 11 + x) = 3 – (-7 + |-5|)\)

Bài 2. Tìm các số nguyên b, biết: \(|3 – b| = |-3 + 5|\).

Bài 3. Tìm các giá trị x ∈ Z, sao cho \(|x + 3| ≤ 1\).


Bài 1.  \(21 – (11 + x) = 3 – ( -7 + |-5|)\)

\(⇒ 21 – 11 – x = 3 + 7 – 5\)

\(⇒ 10 – x = 10 – 5\)

\(⇒ – x = -5 ⇒ x = 5\)

Bài 2. \(|3 – b| = |-3 + 5| \)

\(⇒ |3 – b| = 2 \)

\(⇒ 3 – b = 2\) hoặc \(3 – b = -2\)

\(⇒ – b = -3  + 2\) hoặc \(–b = -3 – 2\)

\(⇒ -b = -1\) hoặc \(–b = -5\)

\(⇒ b = 1\) hoặc \(b = 5\).

Bài 3. \(x ∈\mathbb Z\)\(⇒ (x + 3) ∈\mathbb Z\) \(⇒ |x + 3| ∈\mathbb N\), mà \(|x + 3| ≤ 1\)

\(⇒ x + 3 ∈ \{-1, 0, 1\}\)

\(⇒ x ∈ \{-4, -3, -2\}\).