Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên: Tìm số nguyên x, biết: 3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12)

CHIA SẺ
Tìm số nguyên x, biết: \(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12)\); Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(x + 5 > -3\) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết: \(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12)\)

Bài 2. Tìm số nguyên y, biết:

a) \(3 – | y – 5| = -7 + |-8|\)

b) \(1 ≤ |y + 5| ≤ 2\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(x + 5 > -3\)


Bài 1. \(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12) \)

\(⇒ 3 – 18 = x – 8\)

\(⇒ -15 = x – 8\)

\(⇒ -x = 15 – 8 \)

\(⇒ -x = 7 ⇒ x = -7\)

Bài 2. a) \(3 – | y – 5| = -7 + |-8| \)

\(⇒ 3 – |y – 5| = 1\)

\(⇒ 3 – 1 = |y – 5|\)

\(⇒ | y – 5| = 2\)

\(⇒ y – 5 = 2\) hoặc \( y – 5 = -2\)

\(⇒ y = 5 + 2\) hoặc \(y = 5 – 2\)

\(⇒ y = 7\) hoặc \(y = 3\)

b) \(y ∈\mathbb Z ⇒ (y + 5) ∈\mathbb Z ⇒ |y + 5| ∈\mathbb N\)

Vậy \(1 ≤ |y + 5| ≤ 2 \)

\(⇒ |y + 5| = 1\) hoặc \(|y + 5| = 2\)

\(⇒ y + 5 ∈ \{-2, -1, 1, 2\}\)

\(⇒ y ∈ \{-7, -6, -4, -3\}\).

Bài 3. Ta có: \(x + 5 > -3 \)

\(⇒ x > -5 – 3\) hay \(x > -8\)

Vậy \(x ∈ A\), trong đó \(A = \{-7, -6, -5,…\}\).