Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết các tập con có hai phần tử của tập hợp A ={a; b; c; d; e }

CHIA SẺ
Viết các tập con có hai phần tử của tập hợp \(A =\{a; b; c; d; e \} … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết liên tiếp các số \(1; 2 ; 3 ;…;\) thành một số \(x  = 123…99100.\)

Hỏi số x có bao nhiêu chữ số?

Bài 2. Viết các tập con có hai phần tử của tập hợp \(A =\{a; b; c; d; e \}\)


Bài 1.Từ 1 đến 9 cần 9 chữ số.

   Từ 10 đến 99 có 90 số . Mỗi số có hai chữ số .

   Vậy số x có \(9 + 2.90 +3 =192\) số.

Bài 2. Các tập con có hai phần tử của tập hợp A.

   \(B_1 = \{a ; b \}; B_2 = \{a; c\} ;B_3 = \{a; d \};\) \(B_4 =\{a; e\} ;B_5 =\{b; c\}; B_6 = \{b; d \};B_7 = \{b; e \}\);

   \(B_8 =\{c; d\} ;B_9 =\{c; e\}; B_{10} =\{d; e\}\)