Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học: Tính tổng: S = 2 + 4 +…+100.

CHIA SẺ

Tính tổng: \(S = 2 + 4 +…+100.\); Tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số và tìm tổng của các số đó … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng: \(S = 2 + 4 +…+100.\)

Bài 2. Tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số và tìm tổng của các số đó.


Bài 1. Ta có: \(S = 2 +  4 +…+  100 \)\(\,= 2.1 + 2.2 +… + 2.50\)

Vậy có 50 số hạng ,nên \(S = (2 +10 ).50 : 2 = 2550\)

Bài 2. Ta có: \(S = 100 + 101 +… + 998 + 999\)

  Số các số hạng của tổng là \((999 – 100 ) : 1 + 1 = 900\)

  Vậy \(S = (999 +100 ).900 : 2 = 494550\)