Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết liên tiếp các số 11; 12; 13;…,thành một số n= 111213…

CHIA SẺ
Viết liên tiếp các số 11; 12; 13;…,thành một số \(n = 111213…\)Hỏi chữ số thứ 181 là chữ số nào? … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số phần tử của tập hợp A = \({\rm{\{ }}\overline {ab} |a + b = 6 ; a,b ∈\mathbb N ,a ≠ 0 \}\).

Bài 2. Viết liên tiếp các số 11; 12; 13;…,thành một số \(n = 111213…\)Hỏi chữ số thứ 181 là chữ số nào?


Bài 1. \(a, b ∈\mathbb N\) và \(a + b = 6=  6+0 = 5 +1= 4+2 = 3 +3\)

Vậy \(\overline {ab} ∈ \{60 ;51;15;42;24;33 \}\)

Vậy A có 6 phần tử .

Bài 2. Viết các số từ 11; 12 đến  99, ta được :

    \(1112…9899\) ; ta đã viết \(99 – 11 +1 = 89\) số .

Mỗi số có hai chữ số ,nên ta phải dùng \(2.89  = 178\) chữ số.

Ta có \(181 – 178 = 3\)

Vậy số tiếp theo phải là 100 ⟹ số thứ 181 là số 0.