Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tính hiệu số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất gồm ba chữ số 0; 1 ;2

CHIA SẺ
Tính hiệu số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất gồm ba chữ số 0; 1 ;2; Chứng  minh rằng : Nếu  \(\overline {abc}  =11.(a +b +c)\) thì \(a =1 ;b =9 ;c =8.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng  minh rằng : Nếu  \(\overline {abc}  =11.(a +b +c)\) thì \(a =1 ;b =9 ;c =8.\)

Bài 2. Tính hiệu số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất gồm ba chữ số 0; 1 ;2.


Bài 1. Ta có :

\(\overline {abc}  = 100a + 10b +c ; 11 .(a + b + c )\)\(\, =11a +11b +11c\)

Vậy \(100a +10b + c =11a + 11b  + 11c ;\)

       \( 89a  = 10c + b \)\(⇒ 89a  = \overline {cb} \). Vì \(\overline {cb} \) là số có hai chữ số nên \(a =1\)

 Từ đó ta có \(\overline {cb}  = 89 \). Vậy \(a = 1; b = 9 ;c = 8\)

Bài 2. Số lớn nhất có ba chữ số 0; 1; 2 là 210 ; số nhỏ nhất là 102

Vậy hiệu cần tìm là: \(210 – 102  = 108\)