Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Số học: Tìm hiệu của số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số 0; 1; 2; 3

CHIA SẺ
Tìm hiệu của số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số 0; 1; 2; 3; Chứng minh rằng \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11 … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng minh rằng \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11.

Bài 2. Tìm hiệu của số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất có 4 chữ số 0; 1; 2; 3.


Bài 1. Ta có :  \(\overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\,= 11a + 11b = 11(a + b)\)

 Vậy \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11.

Bài 2. Số lớn nhất gồm 4 chữ số 0; 1; 2; 3 là 3210.

   Số nhỏ nhất là 1023.

Vậy hiệu cần tìm là \(3210 – 1023 =2187\).