Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số x vừa là ước của 57, vừa là bội của 3

CHIA SẺ
Tìm số x vừa là ước của 57, vừa là bội của 3;  Viết tập hợp các ước số của số 12 … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.Phân tích 180 ra thừa số nguyên tố

Bài 2. Tìm số x vừa là ước của 57, vừa là bội của 3

Bài 3. Viết tập hợp các ước số của số 12


Bài 1. \(180 = 2^2.3^2.5\)

Bài 2. Ta có: \(57 = 3.19\) Vậy \(x  = 3\) hoặc \(x = 57\).

Bài 3. Ta có: \(12 = 2^2.3\).

Tập các ước của 12: \(Ư(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\)