Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lớp 6 15 phút: Phân tích 1540 ra thừa số nguyên tố

CHIA SẺ
Phân tích 1540 ra thừa số nguyên tố; Tích 2.4.6…18.20 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Phân tích 1540 ra thừa số nguyên tố

Bài 2. Tích 2.4.6…18.20 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0

Bài 3. Trong sự phân tích số 716226 ra thừa số nguyên tố có thừa số nguyên tố 3 hay không?


Bài 1. \(1540  = 2^2.5.7.11\).

Bài 2. Trong các số 2, 4, …, 18, 20 ta thấy có hai số 10 và 20 có chứa thừa số 5 trong sự phân tích ra thừa số nguyên tố.

Vậy số đã cho có tận cùng bằng 24 chữ số 0

(Bạn có thể xét tích 100! = 1.2…99.100. Đáp số: 24 chữ số 0)

Bài 3. Ta thấy: \(7 + 1 + 6 + 3 + 2 + 4 = 23\) không chia hết cho 3

\(⇒ 716324\) khi phân tích ra thừa số nguyên tố sẽ không có thừa số 3

(Ta có thể phân tích \( 716324 = 2^2.7.25583\); \(25583\) không chia hết cho 3)