Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng: Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm,Tính độ dài đoạn thẳng AB

CHIA SẺ

Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Gọi C là trung điểm của OB. Tính độ dài AC


a) A, B thuộc tia Ox mà \(OA < OB\; (3 < 8)\) nên A nằm giữa hai điểm O và B, ta có:

\(OA + AB = OB\)

\(3 + AB = 8\)

\(AB = 8 – 3 = 5\)

b) Vì C là trung điểm của OB nên \(OC = OB = \dfrac{{OB} }{ 2} = \dfrac{8 }{ 2} = 4\,(cm)\)

Hai điểm A và C cùng nằm trên tia Ox mà \(OA < OC \;(3 < 4)\) nên A nằm giữa hai điểm O và C

Ta có: \(OA + AC = OC\).

\(3 + AC = 4\)

\(AC = 14 – 3 = 1\; (cm).\)