Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng lớp 6: Cho đoạn thẳng AB  = 4cm … Tính độ dài đoạn thẳng AC

CHIA SẺ

Cho đoạn thẳng AB  = 4cm. C thuộc đường thẳng AB sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đoạn thẳng AB  = 4cm. C thuộc đường thẳng AB sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC


Xét hai trường hợp;

+ Trường hợp 1: C  thuộc tia đối của tia BA. Hai tia BA vi BC là hai tia đối nhau nên B nằm giữa hai điểm A và C.

Ta có \(AC =  AB + BC = 4 + 2 = 6\,cm\)

+ Trường hợp 2: C thuộc tia BA. C nằm giữa A và B vì \(BA > BC\; (4 > 2)\) ta có:

\(AC + BC = AB\)

\(AC + 2 = 4\)

\(AC = 4 – 2 = 2\; (cm)\)