Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán – Chương 1 phần Số học lớp 6 15 phút: Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9; Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán – Chương 1 phần Số học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9.

Bài 2. Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5)


Bài 1. Vì 30 chia cho x có dư là 6 nên \(30 – 6 = 24\) chia hết cho x,

Tương tự: \(45 – 9 = 36\) chia hết cho x

Vậy x là ước chung của 24 và 36 (với \(x > 9\))

Ta có: \(Ư(24) = \{1,2, 3, 4, 6, 12, 24\}\)

\(Ư(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 8, 36\}\)

\(⇒ ƯC(24, 36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}\).

Vì \(x  > 9 ⇒  x = 12\).

Bài 2. \(B(2) = \{0, 2, 4, 6,…\}\).

\(B(5) = \{0, 5, 10, 15,…\}\)

\(⇒ BC(2, 5) = \{0, 10, 20,…\}\)