Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 58,59,60, 61,62 trang 33,34 sách Toán 6 tập 2: Phép trừ phân số

Phép trừ phân số – Chương III phân số: Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 33; Bài 62 trang 34 Toán 6 tập 2.

1. Số đối.

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số a/b được kí hiệu là  – a/b

Số đối của phân số  a/b là  –  a/b  vì a/b + (- a/b) = 0. Như vậy      truphanso

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. a/b – c/d = a/b + (-c/d)

Kết quả của phép trừ a/b – c/d được gọi là hiệu của  a/b và c/d.

Lưu ý.

a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) Từ  a/b + c/d = e/f ta suy ra  a/b = e/f – c/d .

Thật vậy, ta có:phep-tru-phan-so

Như vậy ta cũng có quy tắc chuyển vế như đối với số nguyên.

Gợi ý làm bài tập Toán 6 trang 33,34 phép trừ phân số

Bài 58. Tìm số đối của các số:

2/3; -7; -3/5; -4/7; 6/11; 0; 112

Đáp án. Số đối của 2/3 là: -2/3

Số đối của -7 là: 7

Số đối của -3/5 là: 3/5

Advertisements (Quảng cáo)

Số đối của -4/7 là: 4/7

Số đối của 6/11 là: -6/11

Số đối của 0 là: 0

Số đối của 112 là: -112.


Bài 59. Tính:

a) 1/8 -1/2 ;                  b) -11/12 – (-1) ;

c) 3/5 -5/6 ;                  d)  -1/16 – 1/15

e) 11/36 –  -7/24 ;         g) -5/9 –  -5/12 .

Đáp án: a) 1/8 – 1/2 = 1/8 + (-1/2) = 1/8 + -4/8 = -3/8

b) -11/12 – (-1) =  -11/12 – (12/12) = -11/12 + 12/12 = 1/12

Advertisements (Quảng cáo)

c) 3/5 – 5/6 = 3/5 + (-5/6) = 18/30 + (- 25/30) = -7/30

d) -1/16 – 1/15 = -1/16 + (- 1/15) = -15/240 + (-16/240) = -31/240

e) 11/36 –  -7/24 = 11/36 + 7/24 = 22/72 + 21/72 = 43/72

g) -5/9 –  -5/12 = -5/9 + 5/12 = -20/36 + 15/36 = -5/36


Bài 60. Tìm x, biết:

a)  x – 3/4 = 1/2

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

LG: a) x – 3/4 = 1/2 ⇔ x = 1/2 + 3/4 ⇔ x = 5/4 ;

b) -5/6 –  x  = 7/12 + -1/3

⇔ – 5/6 – x = 7/12 + (-4/12)

⇔ – 5/6 – x = 3/12

⇔ – x = 5/6 + 3/12

⇔ x = -5/6 – 3/12

⇔  x = -10/12 + (-3/12) = -13/12


Bài 61. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

LG: a) Câu thứ hai đúng.

b) Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.


Bài 62. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

LG:  a) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 3/4 + 5/8 = 11/8 km.

b) Chiều dài hơn chiều rộng là: 3/4 – 5/8= 1/8 km

Nguồn Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)