Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Kiểm tra 45 phút Số học 6 chương 3 – Phân số: Tìm chữ số tận cùng của các số sau đây ?

CHIA SẺ
Kiểm tra 45 phút Số học 6 chương 3 – Phân số. Ta viết một dãy số : 1, 7, 13,… Hỏi a) Số thứ 11 của dãy số là bao nhiêu ?

1. (3đ) Tìm số tự nhiên \(x\) biết :

a) \(\left( {2x + 13} \right) – 127 = 0\) ;

b) \(\left( {14 – 3x} \right) + \left( {6 + x} \right) = 0.\)

2. (3đ) Ta viết một dãy số : 1, 7, 13,… Hỏi

a) Số thứ 11 của dãy số là bao nhiêu ?

b) Số 2011cos phải là số thuộc dãy số đó không ?

3. (4đ) Tìm chữ số tận cùng của các số sau đây :

a) \({3^{2008}}\) ;

b) \({9^{2008}}\)


1. a) \(\left( {2x + 13} \right) – 127 = 0\)

        \(2x = 127 – 13 = 114\)

                          \(x = 57\)

b) \(\left( {14 – 3x} \right) + \left( {6 + x} \right) = 0.\)

         \(14 – 3x + 6 + x = 0\)

                             \(20 = 2x\)

                                 \(x = 10.\)

2. a) Số thứ 11 là 1 + 10.6 = 61.

b) Số thuộc dãy nếu số đó trừ đi 1 chia hết cho 6.

\(2011 – 1 = 2010\) chia hết cho 6 nên 2011 thuộc dãy số trên.

3. a) \({3^{2008}} = {9^{2004}}^{} = {81^{502}}\) có cữ số tận cùng là 1 ;

b) \({9^{2008}}\)có chữ số tận cùng là 1.