Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài Tìm giá trị phân số của một số cho trước – Chương 3 Phân số – Lời giải bài 115,116,117 trang 51; bài 118,119,120 trang 52 SGK Toán 6.

2016-03-23_091607

115.Tìm:

2016-03-23_091848

HD: a) 5,8;                                  b) -11/21

c) 11,9                                 d) 87/5


116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ;                            b) 48% của 50.

2016-03-23_092054

Do đó 16% của 25 bằng 25% của 16.

a) Tương tự 84% của 25 bằng 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bằng 21.

Advertisements (Quảng cáo)

b) 48% của 50 bằng 50% của 48, mà 50% của 48 bằng 48 : 2 = 24.


117. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

2016-03-23_092355


118. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7  số bi của mình. Hỏi

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Advertisements (Quảng cáo)

Đ/S: a) Dũng được Tuấn cho 9 viên bi ;

b) Tuấn còn lại 12 viên bi.


119. Đố : An nói : “Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai.” Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

Bạn An nói đúng
1/2 của 1/2 = 1/4
1/4 : 1/2 = 1/4.2 = 2/4 = 1/2


120. Sử dụng máy tính bỏ túi.

2016-03-23_093340

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :

a) 3,7% của 13,5 ;                            b) 6,5% của 52,61 ;

c) 17% . 29% của 2534 ;              d) 48% của 264, 395, 1836.

Đ/s a) 3.7% của 13,5 là: 0,4995

b) 6,5% của 52,61 là: 3,41965

c) 17% của 2534 là: 430,78

29% của 2534 là: 734,86

47% của 2534 là: 1190,98

d) 48% của 264 là: 126,72

48% của 395 là: 189,6

48% của 1836 là: 881,28.

Advertisements (Quảng cáo)