Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Kiểm tra 45 phút Phần 5 Chương 3 – Di truyền quần thể học Sinh 12: Tính theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở F3 là

CHIA SẺ
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 12 Phần 5 Chương 3 – Di truyền quần thể học. Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0.5A : 0.5a. Đột ngột biến đổi thành 0.7A : 0.3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?…

1.: ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy định màu hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thể nào sâu đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây hoa màu hồng.
B. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ.
C. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu hồng.
D. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng.

2. Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0.5A : 0.5a.

Đột ngột biến đổi thành 0.7A : 0.3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?

A. Giao phối không ngẫu nhiên diễn ra trong quần thể.
B. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới.
C. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.
D. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a.

3. Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0.36BB + 0.48Bb + 0.16 bb = 1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì

A. alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
B. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.
C. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.
D. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

4. Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y và gen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể:

A. 154.                      B. 184.

C. 138.                      D. 214.

5. Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở F3 là

A. 0.20AA + 0.40Aa +  0.40aa  = 1.

B. 0.4375AA + 0.1250Aa + 0.4375aa = 1

C. 0.625AA + 0.125Aa +  0.25 aa = 1.

D. 0.375AA +  0.250Aa + 0.375aa = 1

6. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0.6AA : 0.4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là

A. 96%.                      B. 90%.

C. 64%.                      D. 32%.

7. Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?

A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn.

B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn.

C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn.

D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.

8. Quân thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0.3 BB + 0.4 Bb + 0.3 bb = 1.

Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ thể đồng hợp chiếm 0.95 ?

A. n = 1.                     B. n = 2.

C. n = 3.                     D. n =  4.

9. hế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lý thuyết thì tỷ lệ thể dị hợp (Bb) trong quần thể đó là

A. 1- (1/2)4.                  B. (1/2)4.

C. 1/8.                          D. 7/8.

10: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ ban đầu (P) của một quần thể có tần số các kiểu gen là 0,5Aa : 0,5aa. Các cá thể của quần thể ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là

A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng.

B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

11: Cho cấu trúc di truyền của một quần thể người về hệ nhóm máu A, B, AB, O:

0.25 IA IA  + 0.20 IA IO  +  0.09 IB IB  +  0.12 IB IO  +  0.30 IA IB  +  0.04IO IO = 1.

Tần số tương đối mỗi alen  IA  , IB , IO    là:

A. 0.3  :  0.5 :  0.2.

B. 0.5  :  0.2 :  0.3.

C. 0.5  :  0.3 :  0.2.

D. 0.2  :  0.5 :  0.3.

1.2: Việt Nam, tỉ lệ nhóm máu O chiếm 48.30%, máu A chiếm 19.40%, máu B chiếm 27.90%, máu AB chiếm 4,4%. Tần số tương đối của IA là bao nhiêu?

A. 0.128.                    B. 0.287.

C. 0.504.                    D. 0.209.

13: Giả sử trong một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát các cá thể đều có kiểu gen Aa. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

A. 48.4375%.                    B. 46.8750%.

C. 43.75%.                        D. 37.5%.

14: Cho biết gen A: hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a: hoa trắng. Quần thể ban đầu có 0,4375AA + 0,5625aa = 1, trải qua 6 thế hệ tự phối thì tỉ lệ kiểu hình của quần thể sau quá trình này là

A. 5% hoa đỏ : 25% hoa trắng

B. 43,75% hoa đỏ : 56,25% hoa trắng

C. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng

D. 87,5% hoa đỏ : 12,5% hoa trắng

15: Cho 1 quần  thể có cấu trúc di truyền như sau: P: 0,1 AA : 0,7 Aa : 0,2 aa. Cấu trúc

quần thể ở thế hệ F3 nếu quần thể xảy ra quá trình nội phối là

A.36,25% AA : 17,5% Aa : 46,25% aa

B. 46,25% AA : 17,5% Aa : 36,25% aa

C. 40,625% AA : 8,75% Aa : 50,625% aa

D. 50,625% AA : 8,75% Aa : 40,625% aa.

16: Cho biết: D: lông dài, d: lông ngắn. Tần số của D = 0,75. Khi quần thể cân bằng thì tỉ lệ KH của quần thể là:

A. 75% lông dài : 25% lông ngắn

B. 25% lông dài : 75% lông ngắn

C. 6,25% lông dài : 93,75% lông ngắn

D. 93,75% lông dài : 6,25% lông ngắn.

17: : Một nhóm quần thể người, nhóm máu O chiểm tỉ lệ 48,35 %, nhóm máu B chiển tỉ lệ 27,49 %, nhóm máu A có tỉ lệ 19,46 %. Tần số tương đối các allele IA, IB, IO trong quần thể là

A. IA = 0.13, IB = 0.18 , IO = 0.69

B. IA = 0.18, IB = 0.13 , IO = 0.69

C. IA = 0.26, IB = 0.17 , IO = 0.57

D. IA = 0.17, IB = 0.26 , IO = 0.57

18: Gene D: quả dài, trội hoàn toàn so với gene d: quả ngắn; Gene N: hạt nâu, trội hoàn toàn so với gene n: hạt trắng. Hai cặp gene nói trên nằm cùng một cặp NST tương đồng. Số kiểu gene dị hợp về hai cặp gene là:

A. 2 kiểu                      B. 4 kiểu

C. 1 kiểu                      D. 8 kiểu

19: Một quần tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát 0.25AA + 0.50Aa + 0.25aa  = 1. Khi quần thể trên tiến hành tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở F3 là

A. 0.4375AA +  0.0625Aa + 0.4375aa = 1.

B. 0.625AA + 0.1250Aa + 0.25aa = 1.

C. 0.4375AA + 0.125Aa +  0.4375 aa = 1.

D. 0.46875AA +  0.0625Aa + 0.46875aa = 1

20: Ở  một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên, trong đó tần số của alen A là 0.2; tần số của alen B là 0.4 thì tỉ lệ kiểu gen AABb là

A. 1.92%.                      B. 0.96%.

C. 3.25%.                      D. 0.04%.

21: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

22: Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:

A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa

B. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa

C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa

D. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa

23: Một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,7 AA: 0,2 Aa: 0,1 aa. Khi quần thể xảy ra quá trình giao phấn ngẫu nhiên (không có quá trình đột biến, biến động di truyền, không chịu tác động của chon lọc tự nhiên), thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F3 sẽ là:

A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa

B. 0,8AA: 0,2Aa: 0,1aa.

C. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa

D. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

24: Ở người gen IA quy định máu A, gen IB quy định máu B, IoIo quy định máu O, IAIB quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen IBIB và IBIo) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen IAIA và IAIo) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, Io trong quần thể này là:

A. IA = 0.5 , IB = 0.3 , Io = 0.2

B. IA = 0.6 , IB = 0.1 , Io = 0.3

C. IA = 0.4 , IB = 0.2 , Io = 0.4

D. IA = 0.2 , IB = 0.7 , Io = 0.1

25: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:

A. A = 0,25 ; a = 0,75

B. A = 0,50 ; a = 0,50

C. A = 0,30 ; a = 0,70

D. A = 0,35 ; a = 0,65

1 2 3 4 5
B B C C B
6 7 8 9 10
B C C B C
11 12 13 14 15
C C A B C
16 17 18 19 20
D A A B A
21 22 23 24 25
D C D A C