Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Nguyễn Tất Thành: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là gì?

 Nêu hiện tượng quan sát được khi nhỏ dung dịch HCl từ từ đến dư vào dung dịch Na2CO3. Viết phản ứng hóa học tương ứng … trong Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Nguyễn Tất Thành

Đề bài

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Một loại tro thực vật được dùng làm phân kali, có chứa 68,31% K2CO3 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa kali). Độ dinh dưỡng của loại phân bón này là

A. 38,61%.        B. 46,53%.        C. 56,52%.          D. 68,12%.

Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc, nguội?

A. Zn                 B. Fe                C. Al                 D. Ag

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:

A. Ag2O, NO2, O2.            B. Ag, NO, O2.

C. Ag2O, NO, O2.              D. Ag, NO2, O2.

Câu 4: Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là:

A. Chuyển hóa các nguyên tố C, H, N,… thành các chất vô cơ dễ nhận biết.

B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra.

C. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét.

Câu 5: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ ?

A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.

B. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N.

C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.

D. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4.

Câu 6: CO là khí không màu, không mùi, rất độc. Để phòng nhiễm độc CO người ta dùng mặt nạ phòng độc có chứa

Advertisements (Quảng cáo)

A. than đá.                         B. than bùn.

C. than cốc.                        D. than hoạt tính.

Câu 7: Công thức CaCO3 tương ứng với thành phần hoá học chính của loại đá nào sau đây?

A. Đá đỏ.                           B. Đá vôi.

C. Đá mài.                         D. Đá tổ ong.

Câu 8: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. CaCO3     CaO + CO2   

B. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O

C. MgCO3    MgO + CO2

D. Na2CO3   Na2O + CO2

Câu 9: Trong dung dịch, muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. Ca(HCO3)2.                   B. Na2SO4.

Advertisements (Quảng cáo)

C. CaCl2.                           D. NaCl.

Câu 10: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Hiện tượng quan sát nào sau đây là đúng?

A. Khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

B. Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch không màu.

C. Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

D. Khí không màu thoát ra, dung dịch không màu. 

Câu 11: Đặt P trắng và P đỏ trên lá sắt và đốt bằng đèn cồn theo sơ đồ thí nghiệm dưới đây:

Sau một thời gian, người ta thấy P trắng bốc cháy trong không khí. Thí nghiệm này chứng tỏ

A. khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ.         

B. khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ.

C. khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng.

D. khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng.

Câu 12: Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối thu được sau phản ứng là

A. NaH2PO4.                        B. NaH2PO4 và Na2HPO4.

C. Na2HPO4 và Na3PO4.        D. Na3PO4.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13: (3 điểm)

1. Nêu hiện tượng quan sát được khi nhỏ dung dịch HCl từ từ đến dư vào dung dịch Na2CO3. Viết phản ứng hóa học tương ứng.

2. Cho khí CO dư đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X và khí Y. Dẫn Y vào nước vôi trong dư thu được kết tủa trắng.

      Viết các phương trình hóa học và xác định các chất trong X và Y.

Câu 14: (3,5 điểm)

1. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy % khối lượng của các nguyên tố như sau: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Xác định CTPT của metylơgenol.

2. Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Tính V.

Câu 15: (0,5 điểm) Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 11,5. Tính m?

Advertisements (Quảng cáo)