Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa

Thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo:  Sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối NH4HCO3 là gì?
Thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo:  Sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối NH4HCO3 là gì?
Hòa tan hoàn toàn 37,8 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X (gồm N2O và N2) (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Biết tỉ khối hơi của X so...
Đề thi cuối kì 1 năm 2019 trường THPT Tenlơman môn Hóa lớp 11: Chứng minh: Amoniac có tính khử và dung dịch amoniac có tính bazơ
Đề thi cuối kì 1 năm 2019 trường THPT Tenlơman môn Hóa lớp 11: Chứng minh: Amoniac có tính khử và dung dịch amoniac có tính bazơ
Đốt cháy hết 18 gam chất hữu cơ A thu được 10,8 gam nước và 13,44 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với khí oxi bằng 1,875...
Thi học kì 1 lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong – Tây Ninh năm 2019: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là gì?
Thi học kì 1 lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong – Tây Ninh năm 2019: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm...
Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa trắng. Tính khối lượng kết tủa thu được (biết NTK: H = 1; O = 16; C = 12; Ca = 40) ... trong Đề...
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Nguyễn Tất Thành: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là gì?
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường THPT Nguyễn Tất Thành: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là gì?
 Nêu hiện tượng quan sát được khi nhỏ dung dịch HCl từ từ đến dư vào dung dịch Na2CO3. Viết phản ứng hóa học tương ứng ... trong Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019 trường...
Chia sẻ đề thi Hóa học kì 1 lớp 11: Chứng minh cacbon vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?
Chia sẻ đề thi Hóa học kì 1 lớp 11: Chứng minh cacbon vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?
Chứng minh cacbon vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?; Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng minh họa ... trong Chia sẻ đề thi Hóa học kì 1 lớp 11. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Đề thi học kì 1 Hóa lớp 11: Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn
Đề thi học kì 1 Hóa lớp 11: Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn
Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn; Cho 1,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với 39,4 gam dung dịch HNO3 loãng thì...
Kiểm tra Hóa lớp 11 hết học kì 1: Viết phương trình điện li của các chất sau khi hòa tan trong nước?
Kiểm tra Hóa lớp 11 hết học kì 1: Viết phương trình điện li của các chất sau khi hòa tan trong nước?
Viết phương trình điện li của các chất sau khi hòa tan trong nước; Hoàn thành các phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau, ghi rõ điều kiện cần thiết nếu có? ... trong Kiểm tra Hóa lớp 11...
KCSL môn Hóa lớp 11 cuối kì 1: Em hãy viết 01 phương trình điều chế cacbon monooxit (CO) bằng phương pháp khí than ướt?
KCSL môn Hóa lớp 11 cuối kì 1: Em hãy viết 01 phương trình điều chế cacbon monooxit (CO) bằng phương pháp khí than ướt?
Em hãy viết 01 phương trình điều chế cacbon monooxit (CO) bằng phương pháp khí than ướt; Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl, Na3PO4, K2CO3, NaNO3.Viết phương...
KCSL môn Hóa lớp 11 cuối kì 1: Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là gì?
KCSL môn Hóa lớp 11 cuối kì 1: Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là gì?
Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là gì?;  Trong các chất sau chất nào được gọi là hidrocacbon? ... trong KCSL môn Hóa lớp 11 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây PHẦN 1:...
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Hóa học kì 1: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu gì?
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Hóa học kì 1: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu gì?
Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu gì?;  Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng? ... trong Đề thi cuối kì lớp 11 môn Hóa học kì 1. Xem Đề và đáp án...