Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi cuối kì 1 năm 2019 trường THPT Tenlơman môn Hóa lớp 11: Chứng minh: Amoniac có tính khử và dung dịch amoniac có tính bazơ

CHIA SẺ

Đốt cháy hết 18 gam chất hữu cơ A thu được 10,8 gam nước và 13,44 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với khí oxi bằng 1,875 … trong Đề thi cuối kì 1 năm 2019 trường THPT Tenlơman môn Hóa lớp 11

Đề bài

Câu 1 (3,0 điểm): Viết phương trình phản ứng theo yêu cầu:

a. Chứng minh: Amoniac có tính khử và dung dịch amoniac có tính bazơ.

b. Cho dung dịch KOH, HNO3 lần lượt tác dụng với Zn(OH)2, KHCO3

c. Nhiệt phân các muối: NH4NO2, AgNO3, KHCO3, CaCO3.

Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

NH4Cl, KNO3, Na2CO3, Na3PO4

Câu 3 (2,0 điểm): Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bằng lượng đủ khí CO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp kim loại Fe, Cu và khí X.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Dẫn từ từ và đến dư khí X vào dung dịch Ca(OH)2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 4,48 lít khí NO ở đktc ( là sản phẩm khử duy nhất).

a. Tính khối lượng Cu trong hỗn hợp.

b. Cô cạn dung dịch X thu được muối khan Y. Nhiệt phân hoàn toàn Y thu được chất rắn Z. Tính khối lượng Z.

Câu 5 (1,0 điểm): Đốt cháy hết 18 gam chất hữu cơ A thu được 10,8 gam nước và 13,44 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với khí oxi bằng 1,875.

(Cho biết H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56; Cu = 64)