Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Đáp án và giải bài trắc nghiệm ôn tập chương 1 hình học 10

Đáp án và hướng dẫn giải 30 bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1 hình học 10 Bài 1 đến bài 30 trang 28,29,30,31,32 SGK hình học lớp 10.

Bài trước: Giải bài ôn tập chương 1 hình học 10 (Phần Bài tập trang 27,28 )

Phần trắc nghiệm ôn tập chương 1 hình học lớp 10 gồm 30 bài tập. 

1. Cho tứ giác ABCD. Số các véctơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:
(A) 4;           (B) 6;            (C) 8;                (D) 12

2. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ khác 0 cùng phương với OC có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng
(A) 4;          (B) 6;          (C) 7;             (D) 8

3. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ bằng OC có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:
(A) 2;        B(3);         (C) 4;            (D) 6

4. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ dài véctơ AC là:

Advertisements (Quảng cáo)

(A) 5;        (B) 6;         (C) 7;           (D) 9

5. Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Đẳng thực nào sau đây là đúng?
(A) CA – BA = BC ;               (B) AB + AC = BC
(C) AB + CA = CB;               (D) AB – BC = CA

6. Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:
(A) IA = IB;                        (B) IA = IB
(C) IA = –IB;                       (D) AI = BI

Advertisements (Quảng cáo)

……Các câu khác các em xem trong SGK…

Dưới đây là đáp án của 30 câu trắc nghiệm trong phần ôn tập chương 1 Véctơ – hình học lớp 10.

Bài Đáp án Bài Đáp án Bài Đáp án
1 D 11 D 21 C
2 D 12 C 22 B
3 B 13 B 23 C
4 A 14 C 24 C
5 C 15 A 25 C
6 C 16 D 26 C
7 C 17 C 27 B
8 A 18 C 28 A
9 D 19 B 29 A
10 C 20 B 30 D

Gợi ý giải các bài tập trắc nghiệm chương I hình học 10.

Bài 1 trang 28; Bài 2,3,4,5 trang 29 SGK Hình 10 – Trắc nghiệm ôn tập chương 1Bai-1-2-3-45-trang-28-29-sgk-hinh-10-on-tap-chuonh-1

Bài 6,7,8,9 trang 29; Bài 10 trang 30bai-6-7-8-9-10-trang-29-30-hinh-10-on-tap-chuong-1

Bài 11,12,13,14,15 trang 30; Bài 16 trang 31

bai-11-12-13-14-15-16-trang-30-31-on-tap-chuong-1-hinh-10

Bài 17, 18, 19, 20, 21 trang 32; Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 32 hình 10bai-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-trang-32-33-on-tap-chuong-1-hinh-10

Bài 27, 28, 29, 30 trang 32bai-27-28-29-30-trang-32-sgk-on-tap-chuong-1-hinh-10

Advertisements (Quảng cáo)