SBT Toán 10

Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Toán 10
Bài 1, 2, 3, 4 trang 196, 197 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm A(1 ; 2), B(-3 ; 1), C(4 ; -2). Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 196, 197 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm A(1 ; 2), B(-3 ; 1), C(4 ; -2). Tìm tọa độ tâm...
Đề toán tổng hợp cuối năm Sách bài tập Toán Hình học 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 196, 197 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho...
Bài 19, 20, 21, 22 trang 199 Sách BT Toán Hình học 10: Viết phương trình đường tròn (C)  đi qua giao điểm của (C1) , (C2)  và có tâm nằm trên đường thẳng d: x – 6y + 6 = 0?
Bài 19, 20, 21, 22 trang 199 Sách BT Toán Hình học 10: Viết phương trình đường tròn (C)  đi qua giao điểm của (C1) , (C2)  và có...
Đề toán tổng hợp cuối năm Sách bài tập Toán Hình học 10. Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình...
Bài 16, 17, 18 trang 198, 199 SBT Toán Hình học 10: Chứng minh rằng hai đường tròn (C1) , (C2)  cắt nhau ?
Bài 16, 17, 18 trang 198, 199 SBT Toán Hình học 10: Chứng minh rằng hai đường tròn (C1) , (C2)  cắt nhau ?
Đề toán tổng hợp cuối năm Sách bài tập Toán Hình học 10.  Giải bài 16, 17, 18 trang 198, 199 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ...
Bài 13, 14, 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có AB: 3x + 5y – 33 = 0; … Tìm phương trình các cạnh còn lại của tam giác.
Bài 13, 14, 15 trang 198 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có AB: 3x + 5y – 33 = 0; … Tìm phương trình các cạnh...
Đề toán tổng hợp cuối năm Sách bài tập Toán Hình học 10. Giải bài 13, 14, 15 trang 198 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 197, 198 SBT Toán Hình học 10: Tìm điểm A sao cho I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ?
Bài 9, 10, 11, 12 trang 197, 198 SBT Toán Hình học 10: Tìm điểm A sao cho I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ?
Đề toán tổng hợp cuối năm Sách bài tập Toán Hình học 10. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 197, 198 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường...
Bài 5, 6, 7, 8 trang 197 SBT Toán Hình học 10: Cho đường tròn (C) tâm I(1 ; -2), bán kính R và điểm K(1 ; 3). Cho R = 1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua K ?
Bài 5, 6, 7, 8 trang 197 SBT Toán Hình học 10: Cho đường tròn (C) tâm I(1 ; -2), bán kính R và điểm K(1 ; 3). Cho...
Bài Đề toán tổng hợp chương III phần hình học Sách bài tập Toán Hình học 10. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 197 Sách bài tập Toán Hình học 10. Câu 5: Trong mặt...
Bài 3.66, 3.67, 3.68 trang 164 SBT Toán Hình Học 10: Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
Bài 3.66, 3.67, 3.68 trang 164 SBT Toán Hình Học 10: Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
Bài Đề toán tổng hợp chương III phần hình học Sách bài tập Toán Hình Học 10. Giải bài 3.66, 3.67, 3.68 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10. Câu 3.66: Trong...
Bài 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 trang 164 SBT Toán Hình Học 10: Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.
Bài 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 trang 164 SBT Toán Hình Học 10: Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ...
Bài Đề toán tổng hợp chương III phần hình học Sách bài tập Toán Hình Học 10. Giải bài 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 trang 164 Sách bài tập Toán Hình Học 10. Câu 3.62: Trong mặt...
Bài 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 trang 163, 164 SBT Toán Hình Học 10: Tìm m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được ….
Bài 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 trang 163, 164 SBT Toán Hình Học 10: Tìm m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể...
Bài Đề toán tổng hợp chương III phần hình học Sách bài tập Toán Hình Học 10. Giải bài 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 trang 163, 164 Sách bài tập Toán Hình Học 10. Câu 3.58: Trong...
Bài 3.54, 3.55, 3.56, 3.57 trang 163 SBT Toán Hình Học 10: Hãy xác định tọa độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng …
Bài 3.54, 3.55, 3.56, 3.57 trang 163 SBT Toán Hình Học 10: Hãy xác định tọa độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng …
Bài Đề toán tổng hợp chương III phần hình học  Sách bài tập Toán Hình Học 10. Giải bài 3.54, 3.55, 3.56, 3.57 trang 163 Sách bài tập Toán Hình Học 10. Câu 3.54: Trong...