Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao
Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là?
Bài 1 thành phần nguyên tử Hóa 10 nâng cao -  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là ?; Các hạt cấu tạo nên...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng…?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng…?
Bài 2 Hạt nhân nguyên tử Nguyên tử hóa học - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng số khối?... Bài 1: Nguyên tử...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Viết các công thức phân tử hiđro có thể có
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Viết các công thức phân tử hiđro có thể có
Bài 3 Đồng vị Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình - Hóa nâng cao lớp 10: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 : Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 20 Hóa 10 Nâng cao: Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không?
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 20 Hóa 10 Nâng cao: Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo...
Bài 4. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử - Obitan nguyên tử - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 20 Hóa học 10 Nâng cao. Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216, 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Luyện tập
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216, 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Luyện tập
Bài 51 Luyện tập. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216, 217 Sách giáo khoa Hóa học 10 Nâng cao. Giải bài tập trang 216, 217 Bài 51 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 190, 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Luyện tập chương VI – nhóm ôxi
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 190, 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Luyện tập chương VI – nhóm ôxi
Bài 46 Luyện tập chương VI - nhóm ôxi. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 190, 191 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 191 SGK Hóa 10 Nâng cao: Luyện tập chương VI – nhóm ôxi
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 191 SGK Hóa 10 Nâng cao: Luyện tập chương VI – nhóm ôxi
 Bài 46 Luyện tập chương VI - nhóm ôxi. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 191 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. Hãy viết các phương trình hóa học; Oleum là gì? Bài 6: Trong phòng thí...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Cân bằng hóa học
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Cân bằng hóa học
Bài 50 Cân bằng hóa học. Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 213 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín; Cho biết phản ứng thuận nghịch...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cân bằng hóa học
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cân bằng hóa học
Bài 50 Cân bằng hóa học. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212, 213 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao; Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau Bài 1: Hằng...
Bài 6, 7, 8, 9 trang 202, 203 SGK Hóa lớp 10 Nâng cao: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 6, 7, 8, 9 trang 202, 203 SGK Hóa lớp 10 Nâng cao: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 49 Tốc độ phản ứng hóa học. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 202, 203 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc...