SBT Hóa học 10

Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Hóa học 10
Bài 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 trang 68, 69, 70 SBT Hóa 10
Bài 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 trang 68, 69, 70 SBT Hóa 10
Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat SBT Hóa lớp 10. Giải bài 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 trang 68, 69, 70 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 6.54: Nêu phương pháp hoá học để phân biệt...
Bài 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 trang 83 SBT Hóa 10: ác dụng của máy khuấy là gì ?
Bài 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 trang 83 SBT Hóa 10: ác dụng của máy khuấy là gì ?
Bài 39 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 trang 83 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.36: Hãy giải thích và liên...
Bài 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 trang 82, 83 SBT Hóa học 10: Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất ?
Bài 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 trang 82, 83 SBT Hóa học 10: Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất ?
Bài 39 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 trang 82, 83 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.31:...
Bài tập trắc nghiệm 7.25 – 7.30 trang 81 SBT Hóa 10: Để dập tắt một đám cháy thông thường, nhỏ, mới bùng phát người ta có thể làm gì?
Bài tập trắc nghiệm 7.25 – 7.30 trang 81 SBT Hóa 10: Để dập tắt một đám cháy thông thường, nhỏ, mới bùng phát người ta có thể làm...
Bài 39 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Sách bài tập Hóa học 10.Giải bài tập trắc nghiệm 7.25 - 7.30 trang 81 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.25: Người ta đã...
Bài 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 trang 78, 79, 80 SBT Hóa học 10: Khi tăng nhiệt độ, cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển sang chiều nào?
Bài 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 trang 78, 79, 80 SBT Hóa học 10: Khi tăng nhiệt độ, cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển...
Bài 38 Cân bằng hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 trang 78, 79, 80 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.18: Phản ứng hoá học sau đã đạt trạng...
Bài 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 trang 77, 78 SBT Hóa 10: Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hoá học là phát biểu sai?
Bài 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 trang 77, 78 SBT Hóa 10: Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hoá học...
Bài 38 Cân bằng hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 trang 77, 78 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.11: Hãy cho biết những cặp yếu tố...
Bài 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 trang 75, 76 Sách BT Hóa lớp 10: Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thể tích khí hiđro theo thời gian?
Bài 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 trang 75, 76 Sách BT Hóa lớp 10: Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thể tích khí hiđro theo thời gian?
Bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 trang 75, 76 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.1: Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí... Bài 7.7: Các...
Bài tập trắc nghiệm 7.1 – 7.6 trang 74 SBT Hóa 10: Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?
Bài tập trắc nghiệm 7.1 – 7.6 trang 74 SBT Hóa 10: Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?
Bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài tập trắc nghiệm 7.1 - 7.6 trang 74 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 7.1: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều...
Bài 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78 trang 72, 73 SBT Hóa học 10: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl
Bài 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78 trang 72, 73 SBT Hóa học 10: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl
Bài 34 Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh SBT Hóa lớp 10. Giải bài 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78 trang 72, 73 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 6.72: So sánh thể tích khí oxi được sinh...
Bài tập trắc nghiệm 6.68 – 6.71 trang 71 SBT Hóa 10: Dung dịch axit sunfuric loãng có thể tác dụng với cả hai chất nào?
Bài tập trắc nghiệm 6.68 – 6.71 trang 71 SBT Hóa 10: Dung dịch axit sunfuric loãng có thể tác dụng với cả hai chất nào?
Bài 34 Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh Sách bài tập Hóa học 10.Giải bài tập trắc nghiệm 6.68 - 6.71 trang 71 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 6.68: Cho biết PTHH ... Bài trắc nghiệm 6.68 ,...