Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9: Hãy so sánh số đo (độ) của hai cung nhỏ BC và BD của hai đường tròn, biết rằng R > R’

CHIA SẺ
Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D … trong Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D. Hãy so sánh số đo (độ) của hai cung nhỏ BC và BD của hai đường tròn, biết rằng R > R’.


Ta có: \(R > R’\) (gt) hay \(AO > AO’.\)

Do đó, xét \(∆AOO’\), ta có:

\(\widehat {AOO’} < \widehat {AO’O} \Rightarrow 2\widehat {AOO’} < 2\widehat {AO’O}\)

hay \(\widehat {AOB} < \widehat {AO’B} \Rightarrow \widehat {BOC} > \widehat {BO’D}\) (cùng bù)

Vậy số đo ( độ) của cung nhỏ BC lớn hơn số đo ( độ) của cung nhỏ BD.