Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 2: Tại sao có Hội nghị thành lập Đảng?

CHIA SẺ
Tại sao có Hội nghị thành lập Đảng? Có Hội nghị thành lập Đảng, vì: Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động đã thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Tại sao có Hội nghị thành lập Đảng?

2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?


1. Có Hội nghị thành lập Đảng, vì:

– Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động đã thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

– Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, nếu kéo dài có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn trong phong trào cách mạng.

– Tình trạng ấy sẽ gây tác hại đến lợi ích chung của cách mạng. Vì vậy, đòi hỏi cấp bách của phong trào Việt Nam là phải có một đảng cộng sản thống nhất mới có thể đương đầu được với đế quốc, phong kiến và đưa cách mạng tiến lên.

– Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên cùa Quốc tế Cộng sản đã triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).

2. Vai trò của Nguyễn Ai Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc, rồi trở thành người chiến sĩ cộng sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản (1920); thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về trong nước dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

– Nguyễn Ái Quốc cũng chính là người thống nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930), đồng thời là người đề ra đường lối cơ bản cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam.