Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Đại số 9: Tìm m để mỗi hàm số sau là hàm bậc nhất

CHIA SẺ
Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến, nghịch biến? \(y = \left( {2 – \sqrt 3 } \right)x + 1\); \(y = {1 \over {\sqrt 2  – 2}}x + {1 \over {\sqrt 2 }}\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm m để mỗi hàm số sau là hàm bậc nhất:

a. \(y = \sqrt {m – 3} \left( {x – 1} \right)\)

b. \(y = {{1 – m} \over {4 – m}}x + {1 \over 4}\)

Bài 2. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến, nghịch biến?

a. \(y = \left( {2 – \sqrt 3 } \right)x + 1\)

b. \(y = {1 \over {\sqrt 2  – 2}}x + {1 \over {\sqrt 2 }}\)

Bài 3. Tìm m để mỗi hàm số sau đồng biến trên \(\mathbb R\):

a. \(y = mx + 1\)

b. \(y = \sqrt {3 – m} x + \sqrt 2 \)


Bài 1. a. Điều kiện : \(\left\{ {\matrix{   {m – 3 \ge 0}  \cr   {m – 3 \ne 0}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow m > 3\)

b. Điều kiện : \({{1 – m} \over {4 – m}} \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {1 – m \ne 0}  \cr   {4 – m \ne 0}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {m \ne 1}  \cr   {m \ne 4}  \cr  } } \right.\)

Bài 2. a. Ta có: \(a = 2 – \sqrt 3  > 0.\) Vậy hàm số đã cho đồng biến trên \(\mathbb R\).

b. Ta có: \(a = {1 \over {\sqrt 2  – 2}} < 0.\) Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb R\).

Bài 3. a. Hàm số đồng biến \(⇔ m > 0\)

b. Hàm số đồng biến \(⇔\) \(\sqrt {3 – m}  > 0 \Leftrightarrow 3 – m > 0 \Leftrightarrow m < 3\)